Project : Pars Airek

پارس آیریک تولید کننده روغن موتور وضدیخ میباشد. در طراحی لیبل های این محصولات از یک تکسچر ثابت استفاده و اجرا شده است.