طراحی جعبه کود شیمیایی کالبی فر بنیفر. طراحی بر اساس تم ثابت دیگر محصولات بنیفر و ویژگی های کود.