Project : Big Bang

طراحی لیبل برای کودهای مایع بیگ بنگ تولید شرکت سبزینه تجارت ترنج. 

در طراحی این لیبل ها از یک تم ثابت استفاده شده و هر محصول بر اساس کاربرد و تاثیر آن بر گیاه با یک تصویر متفاوت مشخص شده است.