طراحی جعبه کود آهن نوبیکا

کود آهن با اثرگذاری ویژه روی رگ های زرد آنها را سرسبز و احیا میکند.

در طراحی این جعبه هم با سه رنگ سز از روشن به تیه میرسیم که میتواند در یک مزرعه اتفاق بیفتد.