Project : Logo

nobaharan1-min

لوگو شرکت نوبهاران شیمی سپاهان تولید کننده کودهای ارگانیک و شیمیایی در سال 1398 ریدیزاین شد . در این لوگو از فرم های برگ، مزرعه ، آب و چرخ دنده استفاده شده و تا حدودی ترکیب و چیدمان لوگو قبلی را حفظ کرده است

سال طراحی 1398. ایران-اصفهان